Školní klub

Školné ve školním klubu

 Směrnice ke stanovení výše poplatku školního klubu.
Vypracoval: Mgr. Daniel Kasan - ředitel školy
Schválil: ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne 26.08.2014
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01.09.2014
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků.

Ředitel Základní školy Prokopa Diviše, Znojmo-Přímětice 569 na základě ustanovení § 123 zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle vyhl.  MŠMT č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání, vydává tuto směrnici:

 

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za vzdělávání a školské služby v základní škole a školním klubu.
Možnost snížení nebo osvobození od úplaty, podmínky splatnosti a opatření při neuhrazení úplaty.

Článek 2
Výše úplaty za školské služby školního klubu.
 Za oddělení-skupinu, do které se v rámci školního klubu žák přihlásí je stanoveno měsíční školné ve výši 10,-Kč.
Výše úplaty je stanovena na období školního roku, případně pololetí, kdy je dítě-žák přihlášen do výše uvedených oddělení.
 
Článek 3
Snížení základní částky úplaty
 V případě, že dítě  ze zdravotních či jiných rodinných důvodů  nenavštíví oddělení  ani jeden den v měsíci, může zákonný zástupce požádat písemně o navrácení již zaplaceného až do výše 50 %.
 
Článek 4
Osvobození od úplaty za školské služby školní družiny a školního klubu
 Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§ 20-22 zákona č.117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§ 36-43 zákona č.117/1995Sb,. ve znění pozdějších předpisů), a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
 
Článek 5
Podmínky splatnosti úplaty
 Platba na příslušný měsíc je vždy do 20. dne daného měsíce a to v hotovosti u pověřeného pracovníka ŠD a ŠK.
   Pololetní nebo celoroční úhrada jednorázovým příkazem na účet ZŠ Prokopa Diviše Znojmo – Přímětice 569
   číslo účtu: 1583769309/0800 variabilní symbol: prvních 6 čísel z rod. čísla

Článek 6
Účinnost
 Tato vnitřní směrnice o úplatě za školní klub nabývá účinnosti dne 01.09.2014

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání