Historie školy

... aneb jak to všechno začalo ...

Školství má v Příměticích dlouhou a bohatou tradici. Historie přímětické školy je nerozlučně spjata s farou, při které byly děti vzdělávány prokazatelně již v 18.století. Rektoru školy se dvěma pomocníky tehdy sloužil domek, který stál za kostelem na pozdější školní zahradě až do roku 1760. V tomto roce musela být zchátralá školní budova stržena a nově postavena. Učili  se  zde  žáci z celé tehdejší farnosti.

Image

Postupem času byla přímětická učebna zvětšena směrem  k  faře. V březnu 1794 však tato učebna spolu s kostelem, farou, sýpkou a dalšími významnými budovami padla za oběť velkému požáru. Opravená budova sloužila až do roku 1840,  v  němž  byla  s  přispěním  majitele panství a patrona školy hraběte Aloise Ugarteho, moravského místodržícího, vystavěna nová školní budova. V roce 1875 ji znovu poničil velký požár  a  musela  být  znovu  opravována. Počet žáků se postupně zvýšil až na 125 a v letech 1890-1892 se vyučovalo v zimních měsících pouze polodenně. V roce 1892 byla obecní škola rozšířena  u jednotřídní na dvojtřídní. V rekordním čase (do července 1893) byla realizována přístavba  ke  stávající  školní  budově. V  přízemí  byl zřízen byt pro nadučitele a podučitele, kabinet  na  pomůcky  a  prádelna.  V  přistavěném  poschodí  byly dvě učebny. Děti v době výstavby   byly   vyučování  polodenně  v  pronajatém  bytě.  1. září  1893  bylo  započato  s vyučováním, které trvalo nepřetržitě 99 let. Jubilejní stý školní rok přímětické děti strávily již v nové  škole  na  sídlišti. Život  školní budovy však neskončil, v současné době se zde nachází mateřská školka s křesťanským zaměřením.

Školní  rok  1992/1993  byl  tedy prvním v nové škole na přímětickém sídlišti. Do něj ovšem vstoupila   škola  ještě  bez  nedokončeného  stravovacího  a  sportovního  areálu,  které   byly zkolaudovány  až  během  tohoto  školního  roku. Zahájení  školního  roku  předcházelo mnoho nezbytných  kroků,  které  vedly  k  obsazení řídících a správních postů. V únoru 1992 do školy nastoupil   školník   p. Jaroslav  Staněk,  který   byl  vybrán  školským  úřadem  v  konkursu  z osmnáctičlenného  pole  zájemců.  O  tři  měsíce  později  byl  ze dvou uchazečů vybrán i první ředitel  nové  školy  pan Jiří Zahradníček, který do té doby působil na ZŠ Václavské náměstí. Zástupcem  ředitele  se  stal  p.Ladislav  Fiala, hospodářkou školy byla jmenována paní Marie Balíková. Začátkem června proběhl dodatečná zápis dětí, při němž se přihlásilo celkem 403 dětí. Během  června  byl  zkompletizován  učitelský  sbor  v  následujícím  složením:  Mgr.  Hana Gurtelschmidtová,  Mgr.  Libuše  Doubková, Eva Poláková, Mgr. Renata Dostálová, Mgr. Karel Oprchal,  Mgr. Marcela  Šalamounová,  Lubomír  Hlava,  Mgr.  Karla  Marešová, Mgr. Lenka Lindová, Ludmila Srbová, Mgr. Marie Hošpesová, Miluše Plačková, Iva Toiflová, PhDr. Milada Burdová, Mgr.Vladimír Pitour, Zdeňka Maletová, Mgr.Alexander Radkovský, Svatava Fintesová. 31. srpna 1992 byla nová škola slavnostně vysvěcena. V přímětickém farním kostele sv.Markéty byla  sloužena  dětská  mše. Slavnostní  vysvěcení  školy  provedli  přímětický farář a znojemský děkan  P. Jindřich  Bartoš  spolu  s  kaplanem  p. Milanem Vavrem. O den později byla škola za  účasti předních představitelů města Znojma slavnostně otevřena.

Ve  školním  roce  1994/95  byla část školy bezbariérově upravena pro tělesně postižené žáky. Pro  stále  zvyšující  se  počet  žáků  byla  o  rok později dána škole k dispozici upravená budova bývalé  ubytovny,  která  začala  sloužit pro potřeby I.stupně.

V roce 1996 škola obdržela čestný název ZŠ Prokopa Diviše a ku příležitosti  231. výročí úmrtí vynálezce bleskosvodu byla ve škole otevřena  stálá  vzdělávací  expozice  Prokopa  Diviše.  Ke škole patří i rozsáhlý sportovní areál, který byl kompletně dobudován na jaře roku 2000.
Ve školním roce 2000/2001 byly zřízeny na druhém stupni školy sportovní třídy se zaměřením na volejbal. Na začátku školního roku 2001/2002 nastoupil do funkce ředitele Mgr. Daniel Kasan a jak zástupce ředitele nastoupil Mgr. Mario Zelený. Od školního roku 2003/2004 se vzhledem k nižšímu počtu žáků soustředily opět všechny třídy do hlavní školní budovy. Během posledních sedmi let byly vybudovány školní kurty na plážový volejbal, travnaté fotbalové hřiště, byla zprovozněna nová kotelna. I díky projektům, které škola zpracovala byly multimediálně vybaveny nové učebny, škola se kromě sportovních tříd začala zaměřovat na výuku informačních technologií, výuku jazyků a na hravou a uvolněnou školní atmosféru. Jako první znojemská škola přešla již ve školním roce 2006/2007 na vlastní školní vzdělávací program "Škola neomezených možností".
V současné době je ve výstavbě školní krytý bazén, dochází k obměně oken, v rámci revitalizace přímětického sídliště bude v areálu školy vybudováno nové hřiště s umělou travou a streetové hřiště.

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Pro zakázky malého rozsahu

využíváme nástroj JOSEPHINE.

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání