obrázek - hlavička

Školní družina
při ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569

Menu

>Informace

>Řád ŠD

>Organizace roku

>ŠVP

>Kroužky

>Akce

>Foto -2018/19

>Foto -2018

>Foto -2017

>Foto -2016

>Foto -2015

>Foto -2014

>Foto -2013

>Foto -2012

>Foto -2011

>Foto -2010

>Foto -2009

Okénko do ŠD

 

Rámcový vzdělávací plán ŠD

1. Identifikační údaje

Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností.

2. Konkrétní cíle vzdělávání

Vychází a čerpá z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde se usiluje o naplnění těchto cílů:

3. Délka a časový plán vzdělávání

Školní družina zahrnuje ve svém vzdělávacím cyklu plán vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ na jeden školní rok. Specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle jednotlivých ročníků, tedy psychické a fyzické zdatnosti. Obsahuje evaluační plán na úrovni:

Evaluace práce ŠD se zabývá:

Při evaluaci bereme v úvahu i možná rizika ohrožující činnost družiny.

4. Formy vzdělávání

Podle vyhlášky MŠMT o zájmovém vzdělávání jsme stanovili následující formy vzdělávání:

Základním principem práce ve školní družině je hra a zážitek.

5.Obsah vzdělávání

Navazuje na Školní vzdělávací plán a vychází z něj. Vzdělávací oblasti základního vzdělávání jsou:

Vycházíme ze čtyř pilířů učení:
- učit se znát
- učit se jak na to
- učit se žít společně
- učit se být

Činnosti nejsou nikdy izolované, ale tvoří vnitřně propojený celek a vedou k posilování kompetencí žáků:
- kompetence k učení
- kompetence k řešení problémů
- komunikativní kompetence
- sociální interpersonální kompetence
- činnostní a občanské kompetence
- kompetence k trávení volného času

Napříč vzdělávacími oblastmi procházejí průřezová témata, která propojují obsah oborů.
Školní družina zřizuje zájmové útvary, které jsou již konkrétně zaměřeny na rozvíjení některých klíčových kompetencí.

6. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončení vzdělávání

ŠD je otevřena všem, kteří mají zájem o zájmové vzdělávání.Účast je založena na dobrovolnosti. Činnost ŠD je bezprostředně určena pro žáky 1. stupně ZŠ.
 

Vnitřní řád ŠD stanovuje další podmínky přijímání uchazečů.
 

Žákům se speciálními potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pozornost, aby nijak nepociťovali svou odlišnost a nedostatečnost.
 

Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí ŠD další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmu tak, aby nebyli jednostranné a neomezovaly pestrost a šíři ostatního zájmového vzdělávání.

7. Popis materiálních podmínek

ŚD má k dispozici šest tříd s herními koutky, je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, příruční knihovnou, sportovním náčiním. Pro ranní hry a v odpoledních hodinách využívá prostory chodeb s herním koutkem, školní tělocvičnu, učebnu informatiky, učebnu hudební výchovy, žákovské kuchyně a dalších prostor školy včetně tříd s interaktivní tabulí. Pro pobyt venku má k dispozici tělovýchovný areál školy. Pedagogičtí pracovníci sledují další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro výtvarné a sportovní činnosti.

8. Popis personálních podmínek

Šest kvalifikovaných vychovatelek v šesti odděleních ŠD.
Vychovatelky využívají celoročně akreditovaných kurzů a vzdělávání si vychovatelky doplňují samostudiem odborné literatury a časopisů.

Profil vychovatelky:
- má vysokou míru empatie
- vytváří příznivé sociální klima
- zná a umí řídit širokou škálu zájmových aktivit přiměřených věku dětí
- má organizační schopnosti, navozuje a motivuje široké spektrum rekreačních zájmových činností
- vzbuzuje zájem o činnost, podporuje sebevědomí a rozvíjí pozitivní stránky osobnosti
- má právní vědomí
- zná bezpečností předpisy pro práci s účastníky činností

9. Popis ekonomických podmínek

Výroční zpráva školy.

10. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení

Psycho-sociální podmínky

Zveřejnění školního vzdělávacího plánu ŠD

webové stránky školy – školní družiny