obrázek - hlavička

Školní družina
při ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569

Menu

>Informace

>Řád ŠD

>Organizace roku

>ŠVP

>Kroužky

>Akce

>Foto -2018/19

>Foto -2018

>Foto -2017

>Foto -2016

>Foto -2015

>Foto -2014

>Foto -2013

>Foto -2012

>Foto -2011

>Foto -2010

>Foto -2009

Okénko do ŠD

Řád školní družiny

1. Provoz školní družiny je zajištěn od 6.00 do 7.55 a od 11.30 do 17.00 hod.

2. Školné na školní rok 2017/18 – 100,- Kč za měsíc
Úhrada poplatku bude provedena na účet ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Znojmo – Přímětice 569
- jednorázově za pololetí (září – leden, únor – červen)
- nebo celoročně (září – červen)

číslo účtu: 1583769309/0800 / SS 101
variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka, do poznámky uvádějte jméno dítěte. dítěte
Platbu proveďte do 20. září 2017.

3. ŠD je umístěna v hlavní budově školy, v učebnách prvního stupně v přízemí.Je určena pro žáky prvního stupně ZŠ. Do naplnění kapacity jsou přijímáni přednostně žáci od nejnižších ročníků.

4. Docházka přihlášených žáků se řídí dle zápisních lístků. Chce-li dítě odejít ze ŠD dříve, přinese si písemný souhlas rodičů (s datem, hodinou uvolnění a podpisem rodiče). Děti nebudou uvolňovány ze ŠD na telefonickou výzvu. Onemocní-li žák, odhlásí jej rodiče ze stravování a omluví ve ŠD. Pokud dítě přestane v průběhu školního roku navštěvovat ŠD nebo jí organizované kroužky, je nutno písemně odhlásit.

5. Ráno jsou žáci pouštěni do ŠD po ohlášení školním telefonkem (boční vstup do ŠD od hřiště). Nezdržují se zbytečně před školou ani v šatnách. Odpoledne rodiče vyzvednou dítě bočním vchodem ŠD, opět volají školním telefonkem a nevstupují do prostor ŠD a šaten. Vstupní prostor ŠD je monitorován kamerou. Dbáme na bezpečnost vašich dětí. 

6. Pravidelná rekreační činnost je od ukončení oběda do 14.30 hod. V této době nejsou děti v místnostech ŠD a nemůže být zajištěno jejich vydávání. Pro děti jsou organizovány v rámci ŠD i různé zájmové činnosti, které si děti zvolí po dohodě s rodiči. Po dobu, kdy probíhá volitelná zájmová činnost, jsou ostatní oddělení podle potřeby sloučena. Děti odcházejí do zvolených kroužků v doprovodu vychovatelky.

7. V rámci volitelných zájmových činností využívá ŠD prostory specializovaných učeben
- učebna informatiky, hudební výchovy, jazyků, cvičné kuchyně, tělocvičny.
Činnost dětí v kroužcích a jejich práce průběžně vystavujeme na webových stránkách školní družiny.

8.Pokud si dítě nikdo nevyzvedne do 17.00 hod, najde na informační tabuli adresu, kde se dítě nachází. Každý případ bude řešit ředitel školy s rodiči, policií a orgány péče o dítě.

9. Žáci se ve ŠD řídí vnitřním řádem školy a školní družiny, dodržují zásady slušného chování. Pokud žák hrubým způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení ze ŠD.

10. V případě zájmu o provoz ve ŠD v době vedlejších prázdnin a ředitelského volna oznámí rodiče písemně tento požadavek 7 dní předem vychovatelce a zajistí dítěti oběd ve školní jídelně. (Spodní hranice počtu přihlášených dětí potřebných k provozu ŠD v době vedlejších prázdnin byla stanovena zřizovatelem na 5 žáků.)

11. Pitný režim bude v průběhu školního roku zajišťován ve vlastní režii.

12.Informace o školní družině jsou vyvěšeny na informační tabuli nebo nebo na www.zsprim.cz - školni družina. Případné dotazy zodpoví vychovatelka ŠD v době provozu ŠD.

Tento řád byl schválen pedagogickou radou školy a nabývá účinnosti dnem 29. 8. 2018