Příležitost prozkoumat zajímavé aktivity
Děti mají příležitost prozkoumat aktivitu která je zaujme a uspokojí  ' citlivé období ' ve kterém se právě nacházejí. Naučí se více než pod tlakem dospělého.

 

Děti se rozvíjejí  přirozeně svým vlastním tempem
Učitel je pouze průvodce, který umožní dětem vyvíjet se  přirozeně jejich vlastním tempem. Děti se stávají nezávislými v procesu učení.

 

Důvěra v dětskou schopnost učit se
Montessori zdůrazňuje kognitivní a společenský vývoj spíše než mechanické učení a myšlení. Rozsah poznatků v našem světě se mění tak rychle, že memorováním je nelze pojmout. Montessori podporuje dětskou schopnost učit se tím, že učí jak se učit.

Rozvíjí vztahy a sebedůvěru
Děti se učí navzájem, mají příležitost být učeny vrstevníky a také přijmout roli učitele. Ve věkově smíšených třídách si budují blízké vztahy a sebedůvěru daleko účinněji než ve třídách homogenních.

Děti spolupracují  a pomáhají si
Dítě je vedeno ke společnému učení, spolupráci a vzájemné pomoci. Nejúspěšnější lidé jsou obvykle ti, kteří dokáží spolupracovat s ostatními. Tradiční školy často odrazují od spolupráce, kterou nazývají "podváděním a opisováním". Děti nepřerušujeme v momentu učení, ale dáváme jim dost času k dokončení úkolu k jejich vlastnímu uspokojení.

Radost z vědomostí
Odměny a pochvaly produkují soutěživost a odrazují od spolupráce. Dítě motivované radostí z učení je spokojenější než při motivaci odměnou  nebo trestem.

Ruce na učení
Montessori používá smyslové aktivity. Poznatky zapsané do buněčné paměti těla zůstávají dítěti na celý život.

Zvláštní svazek respektu a dobrá vůle
Učitelé  a dítě tvoří zvláštní pouto respektu a dobré vůle. Vzájemný vztah je založen na spolupráci a vedení, nikoliv na disciplíně a obavách.

Atmosféra péče, přátelství a respektu
Slušnost, zdvořilost a důvěra  v Montessori třídě vytvářejí  atmosféru péče, přátelství a respektu.

Jaké to je v Montessori třídě?
Montessori třída je prostředí ve "velikosti" dětí. Svět dospělých je pro děti ohromující - velký, rozsáhlý a matoucí. Pečlivým výběrem materiálů učitel připravuje prostředí tak, aby poskytlo dítěti možnost prozkoumat život na úrovni, které může rozumět. Materiály nebo cvičení povzbuzují nezávislé zkoumání. Toto připravené prostředí láká dítě, aby postupovalo jeho vlastním tempem od jednoduchých aktivit ke složitým. Tímto procesem je dětská přirozená zvědavost uspokojena a dítě začne prožívat radost z objevování světa kolem sebe.

Jak se k sobě děti chovají?
Jakmile děti projdou úvodní etapou adaptace na prostředí rozvine se jejich smysl pro hrdost na práci vlastní i cizí, pocit důvěry, zdaru a radosti. Objeví se obecný duch respektu a spolupráce mezi dětmi.

Jaká je role Montessori učitele?
Montessori učitel připravuje prostředí pro školní aktivitu. Pečlivě plánuje životní prostředí v zájmu dětí a pomáhá dětem postupovat od jedné aktivity k další. Je vyškolen k individuálnímu přístupu ke každému dítěti, podporuje výběr z mnoha činností v rámci rozsahu schopností dítěte. Zatímco dítě pracuje a objevuje, učitel ustupuje do pozadí.

Nevzniká z takové svobody zmatek a nekázeň?
Svoboda ve třídě je svoboda v rámci společně vytvořených pravidel. Dítě má dovoleno pracovat volně tak dlouho, dokud neruší jiné.

Jak se Montessori děti přizpůsobí státním školám?
Děti, které byly v Montessori prostředí jsou obecně velmi flexibilní a přizpůsobují se docela snadno situacím ve státní škole. Stráví hodně času produktivní činností a mají pozitivní postoj vůči učení. Montessori děti jsou adaptabilní a schopné pracovat samostatně bez stálého dohledu.

 

Probíhá v Montessori socializace a práce ve skupině?
Socializace je významná stránka Montessori metody. Ve třídě můžete vidět děti, jak se vzájemně ovlivňují pracují společně na projektech . Starší děti pomáhají mladším. Každý den je zařazena skupinová aktivita a venkovní hra.

Pro koho je Montessori metoda vhodná?
Montessori metoda je “způsob učení” a jako takový nemá žádné nároky na společenskou třídu nebo inteligenci. Je úspěšně užívána ve všech částech světa a ve všech úrovních schopností dětí včetně geniálních, nadaných, duševně opožděných, děti průměrných a tak dále.

Je Montessori drahé?
V Montessori školkách jsou rozsáhlé soubory materiálů, upravené prostředí a speciálně školený personál. Nejlepší vzdělání v nejcitlivějším období života dítěte je základem pro celý jeho život. Mnoho pedagogů a psychologů věří, že je moudřejší investovat do dětské předškolní výchovy než do vysokoškolského vzdělání.

Buduje cílevědomost
Montessori rozvíjí cílevědomost. Celoživotní dovedností dítěte se stává cílevědomost podnícená vlastní vnitřní motivací.