Je metoda a pedagogika Montessori uznána státními odbornými institucemi?
Ano. Metoda Montessori je uznána jako jeden ze vzdělávacích programů, které si může běžná základní nebo mateřská škola zvolit. Školy mohou pedagogiku Montessori používat v rámci stávajících právních předpisů a schválených vzdělávacích programů pro základní vzdělávání / Základní škola, Národní škola a Obecná škola/, Standardu základního vzdělávání a s maximálním využitím Metodického pokynu MŠMT k postupu při přípravě vzdělávacího procesu škol a školských zařízení ( čj. 18 276/89-20, Věstník MŠMT sešit 6/1998. Je tak možné např. vytvářet integrované předměty, které budou mít odlišný název od názvů předmětů stávajících učebních plánů.


Patří Montessori škola do alternativních forem školního vzdělávání?
Prof. Karel Rýdl (v Učitelských listech 6/2001-2002) píše:
Z užšího hlediska se jedná jen o ty školy, které byly označovány pojmem "alternativní" od 70. let minulého století, v období nespokojenosti veřejnosti s obsahem a organizací veřejného školství a zakládání škol podle představ určitých skupin veřejnosti. Z tohoto hlediska hrál prioritní roli jen a jen pedagogický přístup.

Alternativní školy jsou potom ty, které pracují na základě partnerského přístupu k dětem a respektu k jejich individuálním potřebám. Protože se již podobné dílčí zkušenosti objevovaly v pedagogické praxi výuky v řadě škol s reformním nebo pokusným programem z počátku 20. století, velmi rychle se zařadily mezi alternativní školy i školy montessoriovské ...

Je metoda Montessori spojena s některou církví nebo náboženským hnutím?
Ne. Metoda Montessori je výchovný a vzdělávací program, který není založen na náboženství. Například výukové programy v oblasti přírodních věd plně respektují evoluční principy a vycházejí ze soudobého vědeckého poznání.

Na druhou stranu metoda Montessori se snaží dětem umožnit pracovat s různými pohledy a proto umožňuje tolerantní spolupráci s dětmi vycházejícími z nábožensky zaměřeného prostředí. Montessori výuka se rozhodně distancuje od veškeré spolupráce se sektami a jinými projevy náboženského fanatismu, jako i jakýmikoliv hnutími založenými na netoleranci.