Metoda Montessori je uznána jako jeden ze vzdělávacích programů, které si může běžná základní nebo mateřská škola zvolit. Tvoří ucelený, propracovaný a ověřený vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte, koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku.

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti.

Zahrnuje v sobě připravené prostředí se specifickými výukovými pomůckami, které v dětech podporují přirozenou potřebu se učit.

- Respektuje individualitu žáka a dosažený stupeň rozvoje a vědomostí

- Respektuje osobnost žáka jako učiteli rovnocenného partnera

- Respektuje zájmy dítěte

- Podporuje samostatnou práci a aktivitu

- Motivuje žáka zajímavými činnostmi a vlastním tvořivým přínosem

- Nenutí děti sedět v lavicích

- Nestresuje omezováním činnosti délkou hodiny - zvoněním

- Dovoluje individuální přestávky dle kondice žáka

- Ve třídě podporuje spolupráci a předávání zkušeností a vědomostí ve věkově smíšených skupinách

- Učí dobrovolné kázni – respektování dohodnutých pravidel

- Používá názorné didaktické pomůcky ve sledu od konkrétného k abstraktnímu

- Pomůcky obsahují zpětnou vazbu – žák pozná sám, kdy úkol úspěšně dokončil

- Učí pořádku – pomůcky jsou ve třídě vždy jen v jednom exempláři na určeném místě

- Důraz klade na vše, co obsahují v RVP definované „klíčové kompetence“

 
- Integruje vzdělávací oblasti a předměty

 
- Klade důraz na spolupráci s rodiči a na sjednocení pravidel rodinné a školní výchovy

 
- Nejlépe se uplatňují „projekty“

 
- Nestresuje žáky známkováním a srovnáváním mezi sebou – hodnotí se dokončený úkol a podíl práce, který dítě muselo vynaložit

 
- Chybu dítě samo pozná a je výzvou k jejímu překonání

 
- Žák pracuje bez závislosti na odměně a pochvale a není vystavován trestům

 
- Ve škole je vítaným prvkem integrace dětí se speciálními nároky na pedagogickou práci a zdravotně postižených

Rodiče v poslední době začínají velmi oceňovat způsob, jakým se ve školách Montessori nahlíží na dítě, jeho zájmy, oceňují nestresující prostředí a možnost úzké spolupráce se školou.

 
V Montessori škole se dodržuje závazný obsah učiva tak, aby dítě při přechodu na další stupeň školy mělo srovnatelné vědomosti. Časté dotazy rodičů o tom, jak se děti vyrovnají s pro ně nezvyklým režimem „normální školy“můžeme již odpovědět z ověřených zkušeností – Montessori děti se umí díky dobrému sociálnímu tréninku, dovednostem samostatné i kooperativní práce velmi dobře adaptovat na nové prostředí i podmínky. Noví učitelé děti hodnotí jako sebevědomé, samostatné, nebojící se vyslovit svůj názor a přání.

Aby dítě vyspělo v takového žáka, je nutné sjednotit výchovu v rodině i ve škole pod stejnými principy a začít s uplatňováním zásad Montessori co nejdříve.