Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Úvod Dokumenty Řády školy

PostHeaderIcon Provozní řád

Všeobecná ustanovení

1. Provozní řád je součást organizačního řádu školy. Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě odstavce 2) §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Směrnice je součástí organizačního řádu školy

2. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz,, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

Zásobování vodou, pitný režim.

1. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. Ve škole je instalovaná fontánky. Ve škole jsou instalovány nápojové automaty pro chlazené (teplé) nápoje, s nápoji bez kofeinu.

2. Škola používá jako zdroj pitné vody veřejný vodovod. Zajišťuje kontrolu hygienických ukazatelů.     Z kapacitních hledisek  dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích:

a)  na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den,

b)  na 1 žáka školy musí být k dispozici nejméně 25 l vody na den,

c)  v ubytovacích zařízeních musí být na 1 ubytovaného k dispozici nejméně 200 l vody na den.

Hluk

Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, blízké továrny apod.) nepřekračuje hygienické limity.

Vybavování školy

1. Při vybavování školy, nákupech nábytku apod. jsou od dodavatelů vyžadována osvědčení  o hygienické nezávadnosti nábytku, vydané Státním zkušebním ústavem.  Osvědčení musí obsahovat údaj o tom, že uvedený výrobek je státní   zkušebnou schválen, že splňuje požadavek hygienického předpisu a údaj o naměřené koncentraci formaldehydu, který musí být nižší než   maximálně povolená hodnota. Místnosti jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě odpovídají  příloze č. 2  vyhlášky č. 410/2005 Sb. Pracovní stoly mají matný povrch. Při používání tabule je dodržen zrakový úhel maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovní plochy prvního stolu žáka před tabulí. Pro žáky s těžším či kombinovaným zdravotním postižením se používají ortopedické vertikalizační školní lavice podle doporučení odborného rehabilitačního pracovníka s možností jejich polohování.

Údržba školy

1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čistících prostředků včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede určený pracovník na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání.

2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb:

a) denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik; u koberců vyčištěním vysavačem; vynášení odpadků musí být prováděno denně,

b) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel,  pisoárových mušlí a záchodů,

c) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů,

d) nejméně třikrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,

e) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy,

f) malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby častěji.

3. Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění  a výskytu škodlivých živočichů.  Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

Pracovní podmínky

1. Ve škole není žádné rizikové pracoviště.

2. Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován.  Agendou je v rámci pracovní náplně pověřen určený pracovník, zajišťuje nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání. O kontrolách vede záznamy.

3. Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky

4. Žáky školy jsou děti se zdravotním postižením. Pro tyto žáky jsou ve spolupráci s PPP vypracovány individuální výukové plány a každoročně jsou podávány návrhy na jejich integraci. Součástí těchto plánů a návrhů je seznam potřebných pomůcek a potřeb. Nákup těchto pomůcek je evidován u hospodářky školy.

5. Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení  školského zákona č. 261/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a ze zásad stanovených ve školním vzdělávacím programu) a je stanoveno s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.

6. Velká přestávka může být využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu.

7. Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují  osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy  současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti.

8. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.

9. Na počítačových pracovištích klávesnice musí být při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí. Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy. Držák pro písemnosti musí být umístěn co nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum. Opěrka pro dolní končetiny musí být poskytnuta každému, kdo ji vyžaduje. (viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).

Mimoškolní akce žáků

1. Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce ( školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,…). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.

2. U zahraničních výjezdů žáků zajišťuje zaměstnanec školy pověřený vedením této akce stejné náležitosti a navíc speciální pojištění žáků, oznámení pořádání akce nadřízenému orgánu apod. podle směrnice školy k pořádání zahraničních výjezdů.

3. Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb.               s plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí tyto odpovídat zejména charakteru jídelny nebo denní místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě předškolního věku.

Osvětlení

1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je vždy zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. Ve většině prostor školy je použito zářivkové osvětlení. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory.

2. V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová učebna, učebny) je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací meziokenní žaluzie, obrazovky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo svítidla, u počítačů jsou použity monitory se sníženým vyzařováním a sníženou odrazností světla, vzdálenost obrazovky od očí je min. 50 cm.

3. Integrovaní žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším osvětlením, mohou využívat speciální kompenzační pomůcky.

4. Vzdálenost očí od zobrazovací jednotky je nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami je pro zachování dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna pro všechny uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb (zejména podle tělesné výšky a prováděných činností) a regulace denního osvětlení. Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby zaměstnance Jas obrazovky nesmí být menší než 35 cd/m2. (viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).

Větrání

1.  Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní družina – jsou přímo větratelné. Ve školní jídelně je zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnikou, lze ale také zajistit přímé větrání.

2. Nejvíc exponované prostory-tělocvičny mají instalovány stropní ventilátory.

Vytápění

1.  V učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota nejméně 20 až 22 oC; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19 oC.  V tělocvičnách teplota vzduchu neklesá pod 16 oC, v jídelnách, halách a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18 oC, na záchodech pod 16 oC. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40 až 60 procent.

2. V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26 oC. K její regulaci jsou v oknech instalovány meziokenní žaluzie, natáčecí a vytahovací, s bílým nátěrem. Tato teplota může být překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 oC, nejméně však na 16 oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 oC musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

3. Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti.

Vybavení školy

1.  Všechna tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou  zajištěna kryty proti úrazu.

2.Všechny rohy v budově školy chrání ochranné kryty.

3. V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzným nátěrem. K tělocvičně patří nářaďovna,  šatny,  WC oddělené pro hochy a dívky, umývárna přístupná z šatny s umyvadly a sprchami.

4. Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové.

5. Zábradlí splňuje požadavky norem.

6. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody, všude je studená voda.

7. Podlahy. V učebnách, na chodbách, jídelně a ostatních prostorách jsou podlahy opatřeny PVC. Vstupní část do budovy a přilehlé chodby před a v šatnách,  jsou opatřeny dlažbou.

8. Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně školy, další lékárničky jsou rozmístěny po škole viz. traumatologický plán.  Obsah doplňuje pověřený pracovník vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících.

Jedy, nebezpečné látky

1. Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu chemických látek vyřazeny. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných místnostech, do kterých nemají žáci školy přístup. Skladování a evidence látek v kabinetu chemie podléhá zvláštnímu režimu. Všichni vyučující chemie absolvovali příslušná školení a jsou odborně způsobilí k práci s těmito látkami.

2. Nebezpečné a toxické látky a odpady, které vznikají při činnosti školy, jsou likvidovány předepsaným způsobem. Skladování těchto látek zajišťuje v rámci své pracovní náplně školník ve skladu,                o skladovaných látkách vede evidenci. V pravidelných intervalech, nejméně dvakrát ročně zajišťuje likvidaci tohoto odpadu odvozem do specializované sběrny.

3. Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školníkovi, který zajistí odstranění závad.

4. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí částečně školník, částečně dodavatelská firma. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav. Ve škole je pravidelně zveřejňováno pylové zpravodajství o výskytu pylů a alergenů.

Závěrečná ustanovení

1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 29.08.2007.

2. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.

3. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.

4. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

Příloha - související předpisy

 

 

 

Provozní řád se řídí zejména předpisy uvedenými v příloze.

 

- školský zákon č. 561/2004 Sb.,

- zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.

- vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

- Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- Vyhláška č. 137/2004Sb.  o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

- vyhláška č. 137/1998Sb.  o obecných technických požadavcích na výstavbu

- vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání

- vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

- vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

- vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

- vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz