Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Úvod Dokumenty Řády školy

PostHeaderIcon Organizační řád

I. Základní ustanovení

Na základě ustanovení § 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů.

II. Všeobecná část

1. Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo-Přímětice 569 s právní subjektivitou byla zřízena k 01.01.2002 s vymezením úkolů a s povolením hospodářské činnosti uvedeným ve zřizovací listině.

2. Škola má především za úkol vzdělávat a vychovávat žáky podle učebních plánů a osnov, schválených ministerstvem školství. Škola je v systému základních škol MŠMT vedena pod kódem   600127826 .

3. Všeobecné povinnosti, odpovědnost a práva pracovníků:

- plnit příkazy ředitele a zástupců ředitele školy

- dodržovat pracovní kázeň, pracovní dobu, řídit se vnitřními předpisy a příkazy školy, předpisy BOZP a PO

- chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy

- obdržet za vykonanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání

4. Ředitel školy:

- rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe a zástupce ředitele, podle popisů práce

- usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští pracovníky školy

- rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP, spolupracuje s odborovou organizací na škole, projednává a podepisuje kolektivní smlouvu

- pečuje o dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně

- předsedá a řídí pedagogické rady

- odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole

5. Zástupci ředitele školy:

- zastupují ředitele v době jeho nepřítomnosti (při nepřítomnosti ředitele a zástupců jedná jejich jménem výchovný poradce)

- plní samostatně úkoly stanovené pracovní náplní  a vnitřním řádem školy

6. Na škole je vedena dokumentace podle § 14 vyhlášky MŠMT o základní škole. Při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel školy převzetím agendy jiného pracovníka a to písemně. Převzetí majetku, ZP, peněžní hotovosti se provádí vždy písemně.

 

III.

Správa a řízení

1. Provoz školy:

- učitelé, třídní učitelé, vychovatelky školní družiny plní úkoly podle vnitřního řádu, týdenních plánů, podle rozpisů dozorů a pracovních náplní

- zástupce ředitele, výchovný poradce, hospodářka, plní úkoly podle pracovní náplně a vnitřního řádu školy

-  školník a uklízečky plní úkoly podle pracovních náplní

2. Administrativa:

a) Archivování písemností – za archiv písemností, třídních knih, třídních výkazů a katalogových listů odpovídá zástupce ředitele školy. Přejímá, třídí a ukládá, případně půjčuje archivní materiál. Provádí vyřazení písemností a dohlíží na skartaci podle skartačního řádu.

b) Telefonní služba – je prováděna hospodářkou školy. Přijímá vzkazy pro pracovníky školy, umožňuje spojování hovorů do kabinetů a kanceláří, odesílá a přijímá faxové zprávy, provádí vyúčtování soukromých hovorů.

c) Všeobecná údržba -  je prováděna školníkem v rámci stanoveného rozpočtu. Běžné opravy se provádějí nejpozději následující den po zjištění. Při větších opravách, které neprovádí školník, sjednává ředitel školy hospodářské smlouvy s odbornými firmami a ve spolupráci se školníkem dohlíží nad jejich prací pro dodržení zásad o hospodárnosti a kvalitě. Ředitel školy a jeho zástupci ukládají a kontrolují provádění údržbářských prací školníka.

d) Evidence majetku – evidence strojů a zařízení, správa inventáře je v pracovní náplni hospodářky školy. Eviduje počet, stav, rozmístění a použití strojů a zařízení ve spolupráci se zástupcem ředitele školy, přiděluje inventární čísla. Sklad učebnic vede pověřený pracovník, který se řídí pokyny ředitele školy.

e) Pokladní kniha – je prováděna hospodářkou školy, vedoucí ŠJ. Odebírá a přejímá peníze z bankovního ústavu a pošty, připravuje výčetky a provádí výplaty peněz a cenin z příruční pokladny nebo trezoru školy. Dodržuje stanovený pokladní limit. Pokladní služba je prováděna v souladu s vnitřní směrnicí ředitele školy o zabezpečení majetku.

f) Mzdová evidence – je prováděna hospodářkou školy. Mzdové podklady zpracovává zástupce ředitele a předává je hospodářce ke konečnému zpracování.

g) Účetní evidence - Účetní podklady zpracovává hospodářka školy a zástupce ředitele dle pokynů. Zástupce ředitele  zajišťuje finanční operace prostřednictvím tzv. homebankingu, provádí úhrady faktur a veškeré bankovní bezhotovostní operace, sleduje stav a pohyb účtů. Hospodářka vede celkové účetnictví, fondy a kontroluje hospodaření školy včetně školní jídelny. Vedoucí školní jídelny provádí samostatně úhrady nákladových faktur na potraviny přes homebanking a vede příruční pokladnu jídelny.

h) Vedení předepsané pedagogické dokumentace – je zpracovávána vedením školy, podle jejich pokynů vedou učitelé třídní knihy, katalogové listy a výkazy. Průběžnou kontrolu  provádí zástupce ředitele školy. Dokumentace je uložena v kancelářích školy.

i) Školy v přírodě a lyžařské zájezdy – organizačně zajišťuje ředitel školy ve spolupráci s vedoucími učiteli, pověřenými ředitelem školy.

 

IV.

Závěrečné ustanovení
Organizační řád nabývá platnosti dnem 01.01.2008
Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz