Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Úvod Dokumenty Řády školy

PostHeaderIcon Žákovský řád

A. Docházka do školy
1. Školní budova se otevírá před zahájením vyučování v  7,35 hodin pro všechny žáky.
Mimo pravidelný rozvrh a při mimoškolních aktivitách je umožněn vstup jen pod vedením vyučujících příp. s vědomím zaměstnanců školy. 
 
2. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben.
V šatnách se nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
3. Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením výuky, aby se mohli včas připravit na výuku.
4.  Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin své třídy.
5. Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci žáka oznámit do 72 hodin písemně nebo telefonicky.
Po návratu žáka do školy je nutná písemná omluvenka v omluvném listu  žákovské knížky s podpisem jednoho
z rodičů. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy nejpozději do 3 dnů.
6. Škola může uvolnit žáka z vyučování ze závažných rodinných důvodů. Z jedné vyučovací   hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den až jeden týden uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy.
7. Pokud se do třídy nedostaví na hodinu vyučující, po pěti minutách po zazvonění jde zástupce třídy ohlásit
jeho nepřítomnost zástupci ředitele nebo do kanceláře školy.

B. Chování ve škole a jiných činnostech pořádaných školou
l. Všichni žáci jsou povinni zdravit dospělé osoby, se kterými se ve škole setkají. Vstoupí-li do třídy dospělá
osoba, pozdraví žáci povstáním.
2. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobil.
3. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - šatny uzamyká určená služba třídy. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí.
4. Žákům není dovoleno se v době mimo vyučování zdržovat v prostorách školy bez dozoru učitele - školní hřiště, tělocvična, školní pozemek.
5. Žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny předává vyučující vychovatelkám. Ostatní žáky doprovodí vyučující do šaten. Harmonogram vydávání obědů sestavuje vedoucí ŠJ a žáci jsou povinni jej dodržovat.
Vyučující tělesné výchovy odpovídají za pořádek v šatně Tv.
6. V šatnách nesmí žák zanechávat větší obnos peněz nebo drahé předměty. Je-li nutné, aby měl žák s sebou
ve škole větší obnos peněz ( divadlo, výlety, ...) může si jej uschovat  na dohodnutou dobu ke svému třídnímu učiteli. Škola zodpovídá jen za takto uložené a zabezpečené peníze. Mobilní telefony žáci nosí do školy
na vlastní nebezpečí a ty, ani jiná záznamové zařízení nesmí být používány během výuky a pořizovat na ně audio
a video záznam.
7. Pořádek v šatnách kontroluje na začátku i na konci vyučování určená služba třídy.
8. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce. Cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky apod. mají neustále u sebe, popřípadě je odevzdají do úschovy vyučujícímu – hod. Tv.
9. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky základní školy nepřípustné a nebezpečné.
Všem osobám je v prostorách školy a jejího nejbližšího okolí zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. Současně není dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem. V případě porušení zákazu bude uděleno výchovné opatření  dle závažnosti provinění.
10. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních  technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu proti šikanování.                 

B - 1. Dobré jméno školy
 Žáci jsou povinni jednat všude tak, aby nepoškozovali dobré jméno školy. Výrazné
poškození dobrého jména školy (krádež, úmyslné ublížení, šikana, policejní přestupky, hrubé porušení zásad slušného chování na veřejnost atd. ) budou mít za následek projednání události s rodiči vč. Posouzení skutku  pedagogickou radou, která navrhne výchovné opatření.
 
C. Chování žáků o přestávkách.
1. O přestávkách se žáci chovají podle pokynů učitele, který vykonává dozor. Mohou využívat relaxační a herní prostory např. stolní hry, st,  tenis, dětský tenis, ribstoly, lavičky …
2. Za pěkného počasí a dle pokynů vyučujícího vykonávajícího dozor mohou odcházet
na školní hřiště – travnatou plochu v okolí školy.
3. Na WC se žáci zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou.
 
D. Hygienické zásady
1. Všichni žáci chodí do školy slušně a čistě upraveni.
2. Žáci se chovají při pobytu ve škole tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
3. Žáci neznečišťují odpadky okolí školy a její prostory.
4. Při obědě všichni žáci dbají pokynů vedoucí školní jídelny a dozoru
 
E. Zacházení se školními pomůckami a majetkem školy.
1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy
a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.
2. Svévolné poškození majetku, učebnic, učebních pomůcek apod. žák uhradí.
3. Na konci školního roku zhodnotí třídní učitel míru zavinění poškození a opotřebení učebnice - určí poplatek, který musí žák za poškození zaplatit.

F. Bezpečnostní opatření
- podrobnosti ve vnitřním řádu školy
 
G. Organizace vyučování
1. Vyučování začíná v 7,55 hodin.
2. Všechny vyučovací hodiny trvají 45 minut.
3. Přestávky po 1., 3., 5., 6., 7. vyučovací hodině mají délku 10 minut.
4. Hlavní přestávky:  po 2. vyučovací hodině 20 minut, po 4 vyučovací hodině 15 minut
5. V případě odpoledního vyučování končí výuka po 4., 5. nebo 6.  vyučovací hodině
a následuje nejméně 50 minutová přestávka  na oběd.
6. Provoz školní družiny je zabezpečen Po – Čt od  6,00 do 7,50 a od 11,30 do 17,00 hod.. Pátek do 16,00 hod
Poznámka: Žákům školy je dána možnost vyjádření k obsahu i způsobu výuky. Podmínkou je dodržení bodů B. /třídní učitel, výchovný poradce, žákovský parlament, vedení školy/
                                                                                                                            
Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz