Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Úvod Dokumenty Řády školy

PostHeaderIcon Školní řád

Kompletní verzi školního řádu naší školy najdete v následujícím článku:

A.     Docházka do školy
B.      Chování ve škole a jiných činnostech pořádaných školou
C.     Chování  žáků o přestávkách
D.     Hygienické zásady
E.      Zacházení se školními pomůckami a majetkem školy
F.      Bezpečnostní opatření
G.     Organizace vyučování
H.     Povinnosti a práva pracovníků školy
I.      Třídní učitelé
J.      Výchovný  poradce
K.     Ředitel školy
L.      Zástupce ředitele školy
M.     Vychovatelky školní družiny, školní klub
N.     Provozní pracovníci
O.     Úmluva o právech dítěte
P.      Metodická zařízení školy
R.     Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí při ZŠ
S.      Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole
         a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s ped. pracovníky
T.     Odlišnosti provozu v mateřské škole.
U.     Evidence úrazů.
V.     Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.
     
Obecná ustanovení
   Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním středním, vyšším odborném a    jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je          součástí organizačního řádu školy.
 
 
A. Docházka do školy
1.  Školní budova se otevírá před zahájením vyučování v  7,35 hodin pro všechny žáky. Mimo pravidelný rozvrh a při mimoškolních aktivitách je umožněn vstup jen pod vedením vyučujících příp. s vědomím zaměstnanců školy. 
2. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
3.  Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením výuky, aby se mohli včas připravit na výuku.
4.  Nedoporučuje se žákům školy dojíždět na výuku na kolech z důvodu nemožnosti bezpečně zajistit úschovu kol. Škola neodpovídá za případné zcizení.
5. Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci žáka oznámit do 72 hodin písemně nebo telefonicky. Po návratu            žáka do školy je nutná písemná omluvenka v omluvném listu  žákovské knížky s podpisem jednoho z rodičů.           Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy nejpozději do 3 dnů.
6. Škola může uvolnit žáka z vyučování ze závažných rodinných důvodů. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den až jeden týden uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy.
7. Pokud se do třídy nedostaví na hodinu vyučující, po pěti minutách po zazvonění jde zástupce třídy ohlásit jeho nepřítomnost do kanceláře školy.

B. Chování ve škole a jiných činnostech pořádaných školou
l. Všichni žáci jsou povinni zdravit dospělé osoby, se kterými se ve škole setkají. Vstoupí-li do třídy dospělá osoba, pozdraví žáci povstáním.
2.  Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobil.
3. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - šatny uzamyká určená služba třídy. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí.
4. Žákům není dovoleno se v době mimo vyučování zdržovat v prostorách školy bez dozoru učitele - školní hřiště, tělocvična, školní pozemek.
5. Žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny předává vyučující vychovatelkám. Ostatní žáky doprovodí vyučující
do šaten. Harmonogram vydávání obědů sestavuje vedoucí ŠJ a žáci jsou povinni jej dodržovat. Vyučující tělesné výchovy odpovídají za pořádek v šatně Tv.
6. V šatnách nesmí žák zanechávat větší obnos peněz nebo drahé předměty. Je-li nutné, aby měl žák s sebou ve škole větší obnos peněz ( divadlo, výlety, ...) může si jej uschovat na dohodnutou dobu ke svému třídnímu učiteli. Škola zodpovídá jen za takto uložené a zabezpečené peníze. Mobilní telefony žáci nosí do školy na vlastní nebezpečí a ty, ani jiná záznamové zařízení nesmí být používány během výuky a pořizovat na ně audio a video záznam.
7. Pořádek v šatnách kontroluje na začátku i na konci vyučování určená služba třídy.
8. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce. Cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky apod. mají neustále u sebe, popřípadě je odevzdají do úschovy vyučujícímu - hodina Tv.
9. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky základní školy nepřípustné a nebezpečné.
Všem osobám je v prostorách školy a jejího nejbližšího okolí zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. Současně není dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem. V případě porušení zákazu bude uděleno výchovné opatření dle závažnosti provinění.

B - 1. Dobré jméno školy
   Žáci jsou povinni jednat všude tak, aby nepoškozovali dobré jméno školy. Výrazné
poškození dobrého jména školy (krádež, úmyslné ublížení, šikana, policejní přestupky, hrubé porušení zásad slušného chování na veřejnost atd. ) budou mít za následek projednání události s rodiči vč. Posouzení skutku  pedagogickou radou, která navrhne výchovné opatření.
 
C. Chování žáků o přestávkách
1. O přestávkách se žáci chovají podle pokynů učitele, který vykonává dozor. Mohou využívat relaxační a herní prostory např. stolní hry, st,  tenis, dětský tenis, ribstoly, lavičky …
2. Za pěkného počasí a dle pokynů vyučujícího vykonávajícího dozor mohou odcházet
na školní hřiště, travnatou plochu v okolí školy.
3. Na WC se žáci zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou.

D. Hygienické zásady
1. Všichni žáci chodí do školy slušně a čistě upraveni.
2. Žáci se chovají při pobytu ve škole tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
3. Žáci neznečišťují odpadky okolí školy a její prostory.
4. Při obědě všichni žáci dbají pokynů vedoucí školní jídelny a dozoru.

E. Zacházení se školními pomůckami a majetkem školy
1. Žáci udržují v pořádku a čistotě všechny učebnice, které mají zapůjčeny školou. Učebnice musí být obaleny.
2. Každou závadu v učebnici, hlásí žák třídnímu učiteli při přebírání nových učebnic na začátku školního roku.
3. Na konci školního roku zhodnotí třídní učitel míru zavinění poškození a opotřebení učebnice - určí poplatek, který musí žák za poškození zaplatit.
4. Při přenášení učebních pomůcek dbá služba co největší opatrnosti a řídí se pokyny učitelů.
5. Každé poškození inventáře školy, třídy, hlásí  služba okamžitě po zjištění třídnímu učiteli nebo učiteli, který vykonává dozor.

F. Bezpečnostní opatření a ochrana zdraví dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Dozory o přestávkách vykonávají učitelé, které určí podle rozvrhu vedení školy.
2. Dozory ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozpisu.
3. Na počátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti práce v jednotlivých předmětech. Zápis o poučení bude proveden ve třídní knize.
4. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni.
5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku.  O poučení žáků provede učitel zápis ve třídní knize.
6. Každá vycházka nebo exkurze musí být předem nahlášena zástupci nebo řediteli školy, který ji povolí.
7. Školní výlety organizují třídní učitelé podle věkové vyspělosti jednotlivých ročníků. Plán výletu předkládají
ke schválení řediteli školy. Vyúčtování uchovávají třídní učitelé jeden rok.
8. Jakékoli změny v rozvrhu jsou učitelé povinni nahlásit řediteli školy nebo jeho zástupci předem.
9. Přecházení žáků do poloodborných pracoven, cvičebny a sportovní haly organizují vyučující jednotlivých předmětů. O základních zásadách musí být žáci poučeni na začátku školního roku.
10. Školní budova je otevřena pouze v době, kdy je dozírajícím pracovníkem školy zajištěna kontrola přicházejících osob: v  7,35 školník /uklízečky/. V době vyučování otevírá budovu cizím příchozím kdokoliv ze zaměstnanců školy, který je zároveň povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se bez dohledu nepohybovali  po budově.
11. Vstup do budovy školy je zajištěn bezpečnostním kódovým zařízením, se kterým žáci nesmějí manipulovat, pouze se ohlásit zazvoněním na sborovnu či kancelář školy.
12. Šatny s odloženými svršky žáků musí být neustále uzamčeny. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontrolují  uklízečky.
13. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu, dozoru nebo svému třídnímu učiteli. Toto nařízení platí i při činnostech mimo školu, např. LVK, škola v přírodě, výlet, exkurze.
14. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
15. Není-li možné zřídit vhodnou kuřáckou místnost v budově školy, platí zákaz kouření ve všech uzavřených prostorách pro všechny osoby starší 18 let. Požívání alkoholu je přísně zakázáno v celém objektu školy v době vyučování a řádné pracovní doby.
6. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních          technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v                prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek        proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu proti šikanování.                
Doporučené postupy školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem
1.       Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti.
2.       Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
3.       Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.
4.       Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem.
5.       Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.
6.       Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.
7.       Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.
8.       Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace.
9.       Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.
10.    V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka.
Tabákové výrobky
Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.
1.       Prostory školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.
2.       Kouření v prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o základním vzdělávání.
Konzumace tabákových výrobků ve škole
1.       V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
2.       Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
3.       Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.
4.       V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
5.       V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
6.       Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené školním řádem - postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.
Alkohol
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.
1.       Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.
2.       Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.
Konzumace alkoholu ve škole
1.       V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
2.       Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
3.             Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
4.             V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
5.             Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.
6.             V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
7.             Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.
8.             Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky.
9.             Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.  Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.    
10.          V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
11.          Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.
12.          V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
13.          Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.
 
Nález alkoholu ve škole
1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:
a)       Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
b)       O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c)       Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
d)       Zpracují stručný záznam o události.
2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:
a)       Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
b)       O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c)       O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.
d)       O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
e)       V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.
               
Omamné a psychotropní látky
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.
1.       Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.
2.       Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.
Konzumace OPL ve škole
1.       V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
2.             Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
3.             Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
4.             V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
5.             Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
6.             V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
7.             V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
8.             Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
9.             Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).
10.          Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
11.          V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
12.          Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu.
13.          Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání.
14.          V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
15.          Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.
Distribuce OPL ve škole
1.       Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
2.       Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
3.       Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
4.       Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.
5.       Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.


Nález OPL ve škole

A.  V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.
O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
(1)  Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce.
(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.
(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
C.  V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto:
(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této   situace spadá do kompetence Policie ČR.
(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka.
(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.
 
Krádeže, vandalizmus
Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami protiprávního jednáním, se kterými se lze v  prostředí škol setkat.

Jak postupovat preventivně proti krádežím
Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.
I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.   
Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy.
               
Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem
O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.
             
Jak postupovat preventivně proti vandalismu
Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.
 
Jak postupovat při vzniku škody
Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

Oblast prevence užívání návykových látek
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.
(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
(3) Distribuce dle § 187 trestního zákona  a  šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním.  Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 
(4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3).

G. Organizace vyučování ve škole
1. Vyučování začíná v 7,55 hodin.
2. Všechny vyučovací hodiny trvají 45 minut.
3. Přestávky po 0.,1.,3.,5.,6.,7. vyučovací hodině mají délku 10 minut.
4. Hlavní přestávky: po 2 vyučovací hodině 20 minut, po 4 vyučovací hodině 15 minut.
5. V případě odpoledního vyučování končí výuka po 4., 5. nebo 6. vyučovací hodině a následuje nejméně 50 minutová přestávka  na oběd.
6. Provoz školní družiny je zabezpečen Po – Čt od  6,00 do 7,50 a od 11,30 do 17,00 hod.. Pátek do 16,00 hod
Poznámka: Žákům školy je dána možnost vyjádření k obsahu i způsobu výuky.
Podmínkou je dodržení bodů B. /třídní učitel, výchovný poradce, žákovský parlament, vedení školy/
                              
H. Povinnosti a práva pracovníků  školy
1. Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, vnitřním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství.
2. Věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají,
      aby  zdraví  žáka a jeho vývoj nenarušila činnost školy. Berou ohled na výsledky lékařských  vyšetření, zpráv pedagogicko-psychologické poradny, na sdělení rodičů o dítěti. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním.
3. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nedostatečné zabezpečení budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
4. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Doprovod zajistí vedení školy jen v případě, nemohou-li tak z vážných důvodů učinit rodiče žáka.
5. Do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti či své pracovní doby.
6. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, podílí se na vyplňování předepsaných formulářů.
7. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken a vodovodního kohoutku
a odvádějí žáky do šatny. Učitel odchází ze třídy poslední a odnáší do sborovny třídní knihu.
8. Udržují pořádek ve svých přidělených kabinetech a při odchodu z nich kontrolují uzavření oken a uzamčení dveří.
9. Zaměstnanci jsou při práci povinni na pracovištích a v budově školy v pracovní době nepožívat alkoholické nápoje, nezneužívat  jiné omamné prostředky a dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích /Zákoník práce § 135/d/.
10. Učitelé pověřeni dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení vnitřního řádu školy O závadách a vážných přestupcích informují třídního učitele případně vedení školy.
11. Nemůže-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen toto neprodleně oznámit vedení školy.
12. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí využívat žáky v době dané rozvrhem k vyřizování jejich soukromých záležitostí, nesmí je bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu.  Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů a přestávek.
13. V době vedlejších prázdnin jsou pedagogové zaměstnáni vedením školy na přípravách, třídnických pracích či jiných činnostech přípravy na výuku. Místo zaměstnání je určeno po dohodě s vedením školy.
14. Při uzavírání a ukončování pracovního poměru se obě strany řídí Zákoníkem práce a vnitřními předpisy.
15. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut dle upřesnění a možností rozvrhu pracovní doby a dohody s vedením školy.

I. Třídní učitelé
1. Věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména o závěrech lékařských vyšetření a nálezů z psychologických poraden.
2. Koordinuje práci v jednotlivých předmětech se zaměřením na přetěžování žáků, výchovu talentovaných a zaostávajících žáků.
3. Třídní učitel vede tuto dokumentaci:
- třídní knihu
- třídní výkaz
- katalogový list a žákovské portfolio
4. Pravidelně informuje rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, žákovských knížek, při třídních schůzkách  a individuálních pohovorech s rodiči.  Sledují zda rodiče kontrolují zápisy v žákovských knížkách.
5. Spolupracuje s výchovným poradcem, zástupcem a ředitelem školy při řešení závažných přestupků žáka a navrhuje pochvaly - odměny.
6. V prvním, druhém a třetím postupném ročníku spolupracuje třídní učitel s vychovatelkami ŠD.
7. Odpovídá za inventář své třídy, zjištěné závady hlásí školníkovi popřípadě zástupci ředitele.
8. Působí na žáky a jejich chování zvláště v těchto oblastech:
- chování ke starším a invalidním občanům
- chování na veřejnosti
- chování žáků v silničním provozu
- ekologická výchova
- výchova k ochraně společného a osobního vlastnictví
- nebezpečí závislosti na drogách, alkoholu a hracích automatech
9.   Organizuje školní výlety, při organizování exkurzí spolupracuje s vyučujícími jednotlivých předmětů.
10. Akce probíhající mimo školu, kterou organizuje hlásí předem vedení školy.
11. Organizuje činnost třídní samosprávy a služeb ve třídě, stanovuje jejich povinnosti a kontroluje jejich plnění.
12. Dle potřeby organizuje třídnické hodiny /nejméně l x za 14 dní/, provede zápis do třídní knihy.
13. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním,. rodinné problémy, prospěch.
14. Třídní učitelé dohlédnou, aby měli žáci v žákovských knížkách zapsány a podepsány od rodičů tyto údaje: jméno, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní spojení na rodiče či příbuzné /zaměstnání a domů/, zdravotní pojišťovnu

J. Výchovný poradce a metodik preventista
1. Spolupracuje s třídními učiteli při řešení závažných přestupků proti vnitřnímu řádu, řeší závažné prospěchové potíže žáků s třídním učitelem a ředitelem školy.
2. Eviduje vyšetřené žáky v pedagogicko-psychologické poradně, kontroluje plnění závěrů vyšetření.
3. Vede přehlednou evidenci profesionální orientaci žáků 8. a 9. ročníků.
4. Koordinuje činnost náborových pracovníků středních škol a organizuje besedy se zaměřením na rozmisťovací řízení.
5. Spolupracuje se všemi vyučujícími, zvláště s třídními učiteli a rodiči žáků při jejich rozhodování a budoucím studiu.
6. Ve spolupráci s třídními učiteli stanoví konzultační hodiny pro žáky a rodiče.
7. Pomáhá vyplňovat vycházejícím žákům přihlášky.
8. Řediteli školy podává průběžné zprávy o výchovném poradenství.
9. Vede metodicky i prakticky všechny učitele v oblasti prevence, šikany, řeší drogové poznatky …

K. Ředitel školy
1. Je odpovědný za řízení školy po stránce pedagogické a hospodářské.
2. Zastupuje školu při jednáních s  institucemi města, organizacemi a firmami.
3. Ve spolupráci s pedagogickým kolektivem stanovuje základní úkoly pro výchovně-vzdělávací práci školního roku.
4. Přiděluje předměty, třídnictví, ustanovuje učitele do různých funkcí ve škole a přiděluje úvazky.
5. Spolupracuje s výchovným poradcem při rozmisťovacím řízení, při řešení závažných přestupků žáků, při odesílání žáků na pedagogicko-psychologické vyšetření.
6. Přiděluje osobní ohodnocení a odměny pedagogickým pracovníkům a správním zaměstnancům školy.
7. Zodpovídá za řádný chod školní družiny.
8. Jmenuje komise pro opravné zkoušky.
9. Spolupracuje s výborem  Sdružení rodičů a přátel dětí při základní škole a inventarizační komisí města.
10. Vypracovává: návrh koncepce školy, vnitřní řád školy, pracovní náplně jednotlivých správních zaměstnanců, roční plán práce, plán pedagogických rad, výroční zprávy školy, plán hospitační a kontrolní činnosti.
11. Kontrolní a metodickou činnost provádí průběžně, dle potřeby a plánu hospitací.

L. Zástupce ředitele
1. V nepřítomnosti ředitele školy přebírá jeho veškeré povinnosti a pravomoci - plně ho zastupuje.
2. Podílí se na pedagogickém a hospodářském řízení školy. Sestavuje rozvrh hodin, zpracovává dozory na chodbách, zajišťuje zastupování za nepřítomné pracovníky, koordinuje práci školní družiny - školního klubu - mimoškolních aktivit – soutěží.
3. Podílí se na zpracování  podkladů k výplatám, koordinuje práci zaměstnanců, vypracovává evakuační plán,  zpracovává bankovní operace. Koordinuje DVPP ped. pracovníků.
4. Podává řediteli školy návrhy na zvláštní odměny a osobní ohodnocení pracovníků školy. Sleduje hospodaření s mzdovými prostředky
5. Kontrolní a metodickou činnost provádí dle plánu kontrol a hospitací, po dohodě s ředitelem i mimo plán.
6. V případě krátkodobé nepřítomnosti zastupuje zástupce ředitele školy výchovný poradce.

M.  Vychovatelky školní družiny, školní klub
1. Oddělení školní družiny jsou umístěny v prostorách školy.
2. Pracovní doba vychovatelek je stanovena dle úvazků vychovatelek a rozpisu uloženého u zástupce ředitele. Provoz družiny je zabezpečen Po – Pá od  6,00 do 7,50 a od 11,30 do 17,00 hod.. Dále je pracovní doba operativně  upravována dle potřeby školy, rodičů a počtu dětí zapsaných do školní družiny.
3. Vychovatelky školní družiny zajišťují výchovu dětí po vyučování. Každé dítě musí  mít přihlášku podepsanou rodiči, která je uložena u vychovatelky daného oddělení.
4. Práce ve školní družině je řízena plánem, který vypracovávají vychovatelky a schvaluje jej ředitel školy.
5. Úzce spolupracují s třídními učitelkami žáků, kteří navštěvují školní družinu.
6. Časové přebírání žáků jednotlivých tříd je koordinováno  s rozvrhem dětí chodících do školní družiny, nejdříve však v 11,35 hod.
7. Opouštění dětí ze školní družiny podléhá harmonogramu rodičů, který je uložen u vychovatelek. Mimo obvyklou dobu mohou děti opustit družinu jen s písemným souhlasem rodičů.
 8. Provoz školní družiny i školního klubu  je ošetřen samostatnou vnitřní směrnicí školy.
 
N.  Provozní pracovníci
1. Pracovní povinnosti jsou dány pracovním řádem a pracovními náplněmi pro jednotlivé profese.
2. Pracovní doba hospodářky stanovuje směrnice o pružné pracovní době.
3. Pracovní doba školníka je 6,00 - 14,30 hod.,
4. Pracovní doba uklízeček je 6,00 – 14,30 hod. nebo dle směrnice o pružné pracovní době.
5. Pracovní doba ve školní jídelně – kuchyni je 6,00 – 14,30 hod. nebo dle směrnice o pružné pracovní době.

O. Úmluva o právech dítěte
Vychází  z Všeobecné deklarace lidských práv a Deklarace práv dítěte a je zveřejněna ve Sbírce zákonů č. 104/1991 Sb., částka 22.
1. Svoboda projevu - vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace, myšlenky všeho druhu - ústně, písemně nebo jinými prostředky.
2. Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.
3. Svoboda sdružování a pokojného shromažďování.
4. Respektování soukromého života - dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do života, rodiny, korespondence .....
5. Právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením, zneužíváním a nedbalým zacházením.
6. Právo dítěte na odpočinek, volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti.
7. Právo na ochranu před vykořisťováním, před vykonáváním prací, které by mohly být nebezpečné či zdraví škodlivé.

P. Metodická zařízení školy
1. Projevy rasismu, netolerance a šikanování řeší výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a ředitelem školy.
2. Prevenci, zneužívání návykových látek zajišťuje škola v odborných předmětech a ve spolupráci s výchovným poradcem, nadací K-centrum, OkÚ Znojmo a Policií ČR.
3. Při podezření z požití alkoholu je pověřen provedením dechové zkoušky na alkohol ředitel školy nebo jeho zástupce, zástupce MO ČMOS ve spolupráci s Policií ČR.
4. Proškolení  zákonu o požární ochraně a povinností pracovníků školy při požáru provádí zástupce ředitele školy.
5. Metodická sdružení a předmětové komise jsou nápomocny řediteli školy. Ve spolupráci s vedením školy řídí výchovně-vzdělávací činnost v jednotlivých předmětech a ročnících. Pomáhají zajišťovat učební pomůcky, organizovat exkurze, besedy a školní kulturní představení. Metodická zařízení školy a předmětové komise se schází podle potřeby. Pravidelně informují pedagogickou radu o problémech a potřebách jednotlivých předmětů. Důležitá je jejich činnost při objednávání a výběru učebnic.

R. Spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ a Radou školy
1. Ředitel školy navrhuje a oznamuje výboru termín svolávání plenární schůze a třídních schůzek.
2. Pokud se vyskytnou závažné problémy, které škola nemůže sama vyřešit, obrací se na Radu školy, výbor Sdružení
se žádostí o pomoc při jednáních s Městským úřadem či jinými organizacemi.
3. Radě školy předkládá  plány a výroční zprávu, dále řeší dlouhodobé záměry školy.
 
S. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech                 vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
a) Žáci  mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
b).  Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na
a) svobodnou volnu školy pro své dítě
b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole
c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají
jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
g) volit a být voleni do školské rady,
h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
i) požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka
1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
  a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
  b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících sevzdělávání dítěte nebo žáka,
  c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti,   o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o           tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn;
  d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
  e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje,     které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
2. Žáci (studenti) jsou povinni
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
3. Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni
a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.
4. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá   pokynů pedagogických a provozních  pracovníků, dodržuje školní řád školy  a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani   jiných osob.     
5. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní   se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných   předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny   a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může   vždy ke konci pololetí.     
6. Žák chodí do školy vhodně a čistě  upraven a oblečen.    
7. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání   majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby   podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.     
8. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí   školní budovu bez vědomí vyučujících.
V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.     
9. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány  všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých   látek).     
10. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.
11. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně.
Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.
12. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.
13. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.
14. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.
15. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
16. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
 
T.Odlišnosti provozu v mateřské škole.
1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
3. Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
a)  v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
b)  v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.
4. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
5. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
 
 U. Evidence úrazů.
 
a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úraz údajně došlo, nebo třídní učitel.
b)  V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola ( školské zařízení) o úrazu dozví.
c) Při úrazech smrtelných a úrazech jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích . Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem  rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo  zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka,  příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.
d) Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno.
e) Záznam o úrazu jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
f) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.
g) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.
 
 V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.
 Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu: "Školní řád – klasifikační řádu“- pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.                                                                                                                                                                                     
Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz