Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Úvod Dokumenty Řády školy

PostHeaderIcon Požární řád

I. Stručný popis - charakteristika

Jedná se o čtyřpodlažní panelové budovy sloužící pro školní účely. Budovy jsou otápěny ústředním topením z kotelny na zemní plyn. V budovách se nachází místnosti pro účely výuky (učebny, školní kabinety, tělocvičny, školní jídelna, šatny apod.), místnosti pro zajištění chodu školy (kotelna, údržbářská dílna, sklady, byt školníka, kanceláře apod.) a chodby , schodiště a ostatní manipulační prostory.

Škola je vybavena dřevěným nábytkem, podlahy jsou kryty linoleem a zčásti koberci. V kabinetech se nachází pomůcky, sbírky chemikálie a hořlavé kapaliny v množství pro školní potřeby obvyklém.

II. Požárně technické charakteristiky

Dřevo má výhřevnost 17 000 - 21 000 kJ/kg -1, index hořlavosti větší než 2,1, teplotu vznícení 375 - 399 °C. Při skladování je nutné je chránit před zdrojem tepla s teplotou vyšší než je jeho teplota samovznícení.

Doporučené hasivo: tříštěná voda se smáčedlem, těžká  a lehká pěna.

Linoleum - podlahovina, PVC, (polyvinylacetát, PVC), teplota měknutí: nad 50 °C, teplota rozkladu: 120 - 180 °C, teplota vzplanutí: 160 °C,  teplota vznícení: 440 °C, třída hořlavosti: dobře hořlavá, pozor na možné toxické látky.

Doporučné hasivo: voda, lehká, střední a těžká pěna, hasicí prášky.

Zemní plyn je hořlavý, lehce vznětlivý, bezbarvý, nepáchnoucí plyn, lehčí než vzduch se kterým tvoří výbušné směsi, ve vodě nerozpustný, nad vodní hladinou zplyní a tvoří se výbušné směsi, reaguje s oxidovadly a je dusivý. Kyslíkové číslo: 0,139, třída hořlavosti: dh, teplota vznícení: 537 - 595 °C, teplotní třída: T1.

III. Požadavky na zabezpečení požární ochrany

 1. Ve škole platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 2. Každý si musí počínat tak, aby nezavdal příčinu k požáru. Zjistí-li požár, je povinen tento neprodleně uhasit, není-li to možné, přivolat ihned pomoc a dále postupovat podle Požárních poplachových směrnic. Každý požár musí být zaznamenán do Požární knihy školy a neprodleně nahlášen Hasičskému záchrannému sboru Znojmo. Toto se týká i požáru, který nezpůsobil žádnou škodu.
 3. V celém reálu školy musí být udržovány volné únikové cesty, přístupy ke všem důležitým vypínačům a hasební technice.
 4. Areál školy musí být vybaven přenosnými hasícími přístroji v předepsaném množství a druzích.
 5. V případě použití PHP, musí být tento ihned vyměněn za plný.
 6. Každý je povinen respektovat vyznačené příkazy a zákazy, postupovat podle platných bezpečnostních a požárních předpisů.
 7. V případě evakuace musí být postupováno v souladu s Požárním evakuačním plánem.
 8. Ve škole není dovoleno ukládat látky a materiály nesouvisející s provozem školy, zvláště pak zákaz platí pro hořlavé kapaliny, kyseliny a silná oxidační činidla. Pokud jsou tyto látky součástí vybavení kabinetů a učeben, musí být obhospodařovány podle platných předpisů.
 9. V celém areálu musí být udržován pořádek.
 10. Elektrická instalace musí odpovídat platným normám. Opravy a úpravy smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací a pověřená touto prací.
 11. Každý zjištěný nedostatek v dodržování předpisů požární ochrany musí být neprodleně odstraněn, není-li to možné, musí se nahlásit ihned řediteli školy (zástupci řed. školy, popř. osobě odpovědné za požární ochranu).

IV. Místa s nebezpečím  vzniku požáru

Jedná se zejména o kabinety a třídy vybavené hořlavinami, látkami podporující hoření apod. a dále plynovou kotelnu a příslušenství.

V. Zvláštní úkoly zaměstnanců školy a žáků

Dodržovat body 1 - 11 odd. III, řádně se seznámit s Požárními poplachovými směrnicemi objektu, Požárním evakuačním řádem a obsluhou hasební techniky (přenosných hasicích přístrojů a požárních nástěnných hydrantů).

VI. Jméno zaměstnance odpovědného za požární ochranu

Požární hlídka:      velitel: R. Zoufalý, člen:  J. Staněk

 

Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz