Od února 2010 na naší škole probíhá projekt "Prezentační a interaktivní zpracování výstupů školního vzdělávacího programu pro účely podpory interaktivní výuky, školní evaluace a e-learningu", na který naše škola získala z Evropského sociálního fondu částku téměř 4 miliony korun. V rámci tohoto projektu je vytvářen výukový portál, který nejen žákům naší školy umožní využívání obsáhlého výukového materiálu v domácích podmínkách a nabídne jim i možnost průběžného sebehodnocení zvládání učiva během svého studia na naší škole. Kromě tohoto webového portálu přispěje projekt výrazně k modernizaci odborných a kmenových učeben. Během září - října 2010 byly zprovozněny čtyři nové interaktivní učebny vybavené SMART technologií, kompletně připojené do školní sítě s možností využití veškerého školního výukového softwaru, Internetu, filmotéky, apod.. Nový "interaktivní kabát" tak získala učebna přírodopisu a zeměpisu, nově budovaná společenskovědní učebna a dvě kmenové třídy na I. stupni. Další etapou modernizace v rámci tohoto projektu bude v únoru - březnu 2011 vybudování 12 nových prezentačních učeben a tříd. Moderní výukové metody včetně digitální individualizace výuky pak budou využitelné v téměř všech prostorách školy, což umožní od školního roku 2011/2012 navíc kompletně přejít na elektronickou školní agendu - k již funkčním elektronickým žákovským knížkám a katalogovým listům přibude i vedení třídní knihy v elektronické podobě.