1)Žáci 9. tříd obdrželi dvě přihlášky na SŠ, které vyplní naprosto shodně, nevyměňuje se pořadí uváděných SŠ. Na první místo se uvádí škola, kterou žák preferuje. 
 
2) Na přihlášce se vyplňuje termín přijímacích zkoušek jen tehdy, pokud SŠ není zapojena do pilotního testování CERMAT  a pokud škola organizuje vlastní přijímací zkoušky v jiném termínu, tj. 22. 4. -30.4.   Jednotné státní přijímací zkoušky se konají  15.4. 2016 - tento termín se nezapisuje!

3) Zákonný zástupce musí odeslat přihlášky nejpozději do 15.3. na SŠ a je sám zodpovědný za obsah přihlášky, doložení všech dokladů (diplomy ze soutěží či vyjádření PPP)


 

 4) PLP – povinná lékařská prohlídka není požadována na gymnáziích, zkontrolujte, zda je vyžadována na jiných typech SŠ. Vše naleznete na internetových stránkách SŠ  nebo v katalogu SŠ.

5) Nezapomeňte řádně vyplnit název a adresu školy, dále obor a kód. Vše naleznete na internetových stránkách SŠ  nebo v katalogu SŠ.
 
6) Nezapomeňte na podpisy – zákonný zástupce + uchazeč = vaše dítě.
 
7) Do dvou týdnů dostane vaše dítě pozvánku na přijímací zkoušky, které se konají  v jeden den. Pokud jedna ze zvolených škol není zapojena do pilotního testování, musí vaše dítě testy napsat na druhé škole.
 
8) Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky, nejdříve však 22. 4. 2016). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí. Škola, která nedělá přijímací zkoušky, zveřejní seznam přijatých uchazečů a pošle rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 22. 4. 2016.

9) Podání odvolání do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

10) Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Do běhu lhůty se nezapočítává den vyhlášení výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. (§ 60a odst. 6 školského zákona).
 
11)Vzít zpět zápisový lístek se – až na výjimky – neumožňuje. Výjimkami jsou případy, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění ve druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo nově pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (novela § 60a odst. 7 školského zákona zákonem č. 82/2015 Sb.). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení o přijetí na obor bez talentové zkoušky. Přitom pro uplatnění uvedených výjimek není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl uchazeč přijat.

12) V případě nejasností kontaktujte třídního učitele nebo výchovného poradce.
         
    - další informace viz níže: